Hotel Diaspora

Noodopvang, verzorging en begeleiding van ernstig zieke, vaak getraumatiseerde migranten zonder verblijfsvergunning

Hotel Diaspora biedt bescherming, een welkom en rust voor mensen zonder verblijfsvergunning, die ziek en/of getraumatiseerd zijn en zonder zorg op straat zijn beland. Hotel Diaspora zorgt ervoor dat deze mensen even rust krijgen, kunnen herstellen en medisch begeleid worden.

Bestaande voorzieningen, zoals de reguliere daklozenopvang, zijn in de regel niet toereikend voor deze groep ongedocumenteerden. Vaak wordt er jacht op ze gemaakt en worden ze uitgezet, hoewel dat wettelijk verboden is.

Hotel Diaspora is geen letterlijk hotel met een vaste, herkenbare vestigingsplaats. Voorlopig bestaat het uit uit een aantal verspreid liggende, niet traceerbare opvangplekken, aangeboden door verschillende particulieren. Het initiatief wordt toegestaan door de gemeente Utrecht en er wordt waar mogelijk samengewerkt met organisaties en personen die zich verbonden voelen met de doelgroep, zoals STIL, GGD, Emmaus, enkele kerkelijke organisaties, straatadvocaten en bedrijven.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat Hotel Diaspora zich kan vestigen op een locatie waar alle doelstellingen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat dan niet alleen om directe opvang voor wie dat nodig is, maar ook om het vestigen van een ziekenboeg, het creëren van scholingsmogelijkheden en het ontwikkelen van kleinschalige bedrijvigheid voor de doelgroep. Zo’n plek kan er echter pas dan komen als maatschappelijk aanvaard is dat er geïnvesteerd moet worden in het goed functioneren van vluchtelingen die nog geen verblijfsstatus hebben.

Giften en bijdragen zijn welkom op NL20TRIO0212174568 t.b.v. Hotel Diaspora

U kunt opvangplekken doorgeven aan Paul Dijkstra (030-2710801) of Paula Meijer (06-53526408)